Limba română
bibi76
2015-11-01 12:48:15
am nevoie de un text argumentativ referitor la importanta pastrarii monumentelor istorice . urgeent
Răspunsuri la întrebare
Ioana27
2015-11-01 19:02:21

Monumentele de arhitectură şi ar- heologice ale Republicii Moldova, în ISTORIC ÎN CIFRE conformitate cu stipulările legislaţiei în vigoare, se află sub protecţia oficială a statu- Din momentul proclamării indepen- lui. Această moştenire culturală constituie unul denţei (1991), Republica Moldova a depus dintre factorii identitari de bază ai ţării noastre. eforturi pentru a dezvolta o societate demo- Deşi ţara noastră dispune de mai multe acte normative în domeniul protejării monumentelor, cratică şi pentru a construi un cadru legal deşi ne-am asumat responsabilităţi în faţa par- bazat pe aspiraţiile sale, inclusiv în domeniul tenerilor noştri europeni la capitolul protejarea protejării patrimoniului cultural. moştenirii culturale prin ratificarea mai multor documente importante ale Consiliului Europei Din punct de vedere al numărului si- şi ale UNESCO, acestea în cea mai mare parte turilor şi ariilor culturale şi naturale desem- sunt ignorate. În Uniunea Europeană, valorile nate cu statut prioritar de protejare şi finan- căreia Republica Moldova tinde să le asimileze, patrimoniul cultural construit, monumentele ţare, la moment Guvernul nu are stabilită o de urbanism şi de arhitectură, sunt considerate astfel listă. Însă din numărul total de 15000 drept unul dintre pilonii care asigură dezvoltarea de situri culturale se distinge Rezervaţia durabilă a oraşelor, protejarea lui fiind plasată printre obiectivele esenţiale ale urbanismului şi cultural-naturală Orheiul Vechi care are amenajării teritoriului. un statut special şi asupra căreia Guvernul atrage o atenţie mai mare, deoarece aceasta constituie cel mai important sit cultural din Republica Moldova, aflându-se şi în procesul Tighina, Soroca, Căuşeni, Chişinău), 788 de nominalizare pentru a fi înscris în Lista biserici, 129 conace şi mai multe oraşe is- Patrimoniului Cultural Mondial al UNESCO. torice din secolul al XIX-lea (Bălţi, Cahul, Din cele cincisprezece mii de situri cu- Chişinău, Orhei, Soroca, Tiraspol). Din cele noscute, doar 5206 sunt incluse în Registrul 5206 monumentele incluse în registru, 4086 monumentelor protejate de stat. Din numă- monumente sunt de importanţă naţională şi rul total al monumentelor circa 8,000 repre- 1120 de importanţă locală. Majoritatea mo- zintă situri arheologice, circa 100 din acestea numentelor de importanţă naţională sunt sunt cetăţui de pământ, 3 cetăţi medievale situate în Chişinău (419) şi raionul Edineţ de zid, 6 oraşe medievale (Orhei, Lăpuşna, (380). În registrul monumentelor protejate 2. de stat 2696 sunt situri arheologice, 1284 – Registrul monumentelor ocrotite demonumente istorice, 1261 – monumente de stat a fost aprobat de către Parlamentularhitectură 225 – monumente de artă. Republicii Moldova în 1993, dar a fost pu- blicat în Monitorul Oficial abia în februarie 20102. Nepublicarea registrului naţional timp de 17 ani a lipsit monumentele istori-AVEM NEVOIE DE ce de dreptul de a fi protejate de stat, întru-PERFECŢIONAREA CADRULUI cât statutul de monument ocrotit se aplică doar acelor monumente care au fost înre-LEGAL? gistrate în Registrul monumentelor ocroti- te de stat al Republicii Moldova: Pe lângă cele 5206 situri înregistra-te în Registrul naţional, o serie de monu- “[...] (1) Monumentele suntmente de importanţă locală şi regională obiecte sau ansambluri de obiec-sunt incluse în registrele locale (raionale te cu valoare istorică, artisticăşi municipale). Legea privind ocrotirea mo- sau ştiinţifică, care reprezintănumentelor obligă instituţiile de stat res- mărturii ale evoluţiei civiliza-ponsabile să monitorizeze şi să examineze ţiilor de pe teritoriul republi-sistematic starea monumentelor istorice. cii, precum şi ale dezvoltăriiInspectarea şi evaluarea situaţiei reale a spirituale, politice, economicemonumentelor arhitecturale incluse în re- şi sociale şi care sunt înscri-gistru a fost iniţiată de către Agenţia de se în Registrul monumentelorInspectare şi Restaurare a Monumentelor, Republicii Moldova ocrotite dedeşi Agenţia a fost creată încă în anul 2006 stat. [...]”3.în cadrul Ministerului Culturii, activitateaacesteia s-a făcut vizibilă abia începând cu Prevederile punctului 2 vin în con-anul 2010. tradicţie cu cele ale punctului 1 al acelu- iaşi articol, deoarece el stipulează faptul “[...] Organele de Stat pentru că toate monumentele situate pe teritoriul ocrotirea monumentelor sânt Republicii Moldova fac parte din patrimo- obligate să cerceteze sistema- niul său cultural şi natural şi sunt ocrotite tic starea în care se află monu- de stat. Atât cetăţenii simpli, cât şi repre- mentele în scopul de a elabora zentaţii instituţiilor statale s-au pomenit programe

Adăugați un răspuns